شنبه
  • شنبه ها |تعطیلی شنبه ها|مجلس

    حسین محمد صالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره آخرین وضعیت طرح تعطیلی شنبه ها در مجلس گفت: مدتی است که این پیشنهاد در کمیسیون شوراها مطرح شده است. اخیرا نیز رای‌گیری در این مورد صورت گرفت که تعدادی از نمایندگان با تعطیلی روز شنبه مخالف بودند.

۱ |